– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Havet som spiskammer

tors07feb19:00tors20:00Havet som spiskammer

Om arrangementet

Den biologiske produksjonen i havet er like stort som på landjorda. Kvifor kjem då 90% av maten vår frå landjorda?

Fiskerifangsten har stagnert og overfiske er eit betydelig problem på globalt plan. Dette gjer lite håp for å kunne hente ut meir sjømat, samstundes som ein aukande befolking med aukande levestandard etterspør nettopp dette. Kan havet verte ein større matleverandør samtidig som ein ivaretar FN sine bærekraftmål? Aksnes gjer oss med dette foredraget eit innblikk i denne problemstillinga.

Dag L. Aksnes er professor ved Institutt for Biologi ved UiB og arbeider innan biologisk oseanograf med fokus på økosystem og endring i miljøforhold. Han har deltatt i fleire ulike internasjonale ekspertgrupper som har sett på havet som framtidig matprodusent.

Inngang kr 100,- (i døra)
Open kafé og museumsbutikk